DENGUE AWARENESS PROGRAM
November 17, 2001
Rosario, Cavite

Rosario Mayor and fellow Rotarian Renato Abutan receiving a flyer on the Dangers of Dengue Fever from RAC CEPZ President Hazel Dayoc.

THE DANGERS OF DENGUE FEVER!
ANG PANGANIB NG
DENGUE!

Dengue Fever is an infectious disease
Ang Dengue as isang inpeksyon

 characterized by fever, extreme pain
na inuumpisahan ng lagnat, sobrang pananakit

 in the joints and muscles, and a
ng ibaít ibang bahagi ng katawan, at

 skin eruption. The causative agent is a
sugat sa balat. Ito ay nanggagaling sa

 filter-able virus transmitted from one
Ēfilter-able virusĒ na kinakalat sa mga

 person to another by AŽdes mosquitoes.
tao ng lamok na ďAŽdes

Dengue is endemic in some parts of the tropics
Ang Dengue ay hindi nakakahawa sa ibang lugar

and has occurred in epidemic form
ngunit ito ay kumakalat

in both tropical and temperate-zone countries.
sa mga maiinit na bansa.

 It is seldom fatal, and usually
Ito ay bihirang nakakamatay, at malimit

runs its course in 6 to 7 days, but
na tumatagal ng 6 hanggang 7 araw, ngunit

convalescence is usually slow.
ang paggaling ay malimit mabagal.

 No specific treatment for dengue is known.
Wala pang kaukulang gamot sa Dengue ngayon.